Nieuwe opdracht Crealink: Wereldhuis West-Vlaanderen reizende installatie

Opdrachtgever
Opdrachtgever is het Wereldhuis West-Vlaanderen. In het Wereldhuis West-Vlaanderen krijgt het provinciale Noord-Zuidbeleid een plek en een gezicht. Het Wereldhuis West-Vlaanderen werkt in en voor één wereld, maar met bijzondere focus op het Zuiden.

Ze steunen daarvoor op drie pijlers:
• Kennis- en infocentrum voor wie met mondiale thema’s bezig is
• Open huis, ontmoetingsplaats voor al wie met mondiale thema’s bezig is
• Ondersteunen en versterken van projecten

Wat
Dit betreft een sensibilisatieproject in het kader van de 17 nieuwe doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030 (Sustainable Development Goals) die de VN
in het najaar van 2015 vastlegde. Concreet wordt een informerende, laagdrempelige creatie of installatie over de SDG’s verwacht (ontwerp en vervaardiging).

Het hoofdmodel van de installatie moet volledig en op ware grootte geproduceerd en afgeleverd worden. Daarnaast moet er ook een ‘ontwerp / bouwplan’ gemaakt worden, zodat de installatie kan gereproduceerd worden, zowel hier als in het Zuiden. De reproducties zullen al dan niet in andere materialen of in een kortere productietijd moeten kunnen gebeuren.

Verwachting / Vorm
Wat van de installatie verwacht wordt, op basis van welke criteria deze zal geëvalueerd worden en met welke bijzondere aandachtspunten moet rekening gehouden worden, zal uitvoerig toegelicht worden tijdens een infosessie op 24 juni (zie verder).

Achtergrond / Algemeen denkkader
SDG’s kan je op verschillende niveaus bekijken en beleven:
• globaal: wat zijn de 17 SDG’s?
• lokaal: wat gebeurt er in je eigen gemeente / stad / provincie / organisatie / school?
• individueel: wat kan iedereen bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen?
Meer info over wereldburgerschap, over de SDG’s, voorbeelden van wat lokale overheden met de SDG’s kunnen doen, wat individuen ermee kunnen doen,… bekom je eveneens tijdens de infosessie van 24 juni (zie verder).

Doelgroep
De installatie zal ontleend worden door o.m. gemeentebesturen, scholen en NGO’s en richt zich tot het brede publiek van alle leeftijden.

Timing & Op te leveren

• Toelichting van de opdracht door de opdrachtgever:
op 24 juni van 18u tot 19u (ontvangst vanaf 17.45u)
in café K-Trolle, Scharestraat 20, 8800 Roeselare.
Aanwezigheid is gewenst en inschrijven kan
door een mail te sturen aan: inge.dekyvere@ocwest.be

Deze locatie is gekozen in het kader van ‘Café de 4 seizoenen’, een initiatief van Wereldhuis West-Vlaanderen. Na de toelichting zijn de aanwezigen van harte uitgenodigd voor een drankje in het café, waar ze meteen nader kennis kunnen maken met ervaringsdeskundigen met projecten en initiatieven in het zuiden, evenals met andere stakeholders.

• Indienen voorstel voor preselectie voor pitchdag: 13 juli
De kandidaten bezorgen hun voorstel aan de opdrachtgever. Op basis van deze voorstellen zal een preselectie gemaakt worden.

• Uitnodiging voor pitchdag: 18 juli
De kandidaten van wie de voorstellen in de preselectie weerhouden worden, ontvangen een uitnodiging om te komen pitchen.

• Pitchdag: 26 juli namiddag + vooravond
De pitchdag wordt georganiseerd in het Wereldhuis West-Vlaanderen.

• Voorstelling ‘prototype’ (maquette, zicht op vormgeving, work-in-progress,…) aan het grote publiek: 1 oktober
tijdens een grote vergadering met verschillende steden en gemeenten die deze installatie later zullen ontlenen in het kader van acties, events,…
Voortvloeiend uit de commentaren tijdens dit interactief moment met opdrachtgever en gebruikers zullen eventueel nog aanpassingen aan het concept moeten aangebracht worden.

• Oplevering van de afgewerkte installatie + bouwplan voor reproductie: eind 2016

Budget

concept + bouwplan: max. 7.500€ (incl. btw)
  uitvoering (1 uitgewerkt exemplaar): max. 7.500€ (incl. btw)

Geschikte profielen: grafisch design / marketing / communicatie / interieurarchitectuur / productontwikkeling / project management / multimedia specialist /
allround creatief brein / …

Geïnteresseerd in de Nieuwsbrief van Crealink? Schrijf je in via www.crealink.be